Tăng cường kiểm tra và quản lý thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Thứ năm, 08/05/2014 00:00 GMT+7

Ngày 06/5, Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-BGTVT "về việc tăng cường kiểm tra và quản lý tiêu chuẩn, chức danh, sức khỏe thuyền viên; đào tạo, cấp giấy chứng nhận khá năng chuyên môn cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa".

Ngày 06/5, Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-BGTVT "về việc tăng cường kiểm tra và quản lý tiêu chuẩn, chức danh, sức khỏe thuyền viên; đào tạo, cấp giấy chứng nhận khá năng chuyên môn cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa".

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu:

- Cục Hàng hải Việt Nam: Rà soát, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, chức danh và định biên, an toàn, sức khỏe thuyền viên, công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên, hoa tiêu hàng hải để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; Ngoài việc.kiểm tra thường xuyên, từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/6/2014, tổ chức ngay việc rà soát, kiểm tra chức danh, tiêu chuẩn chức danh thuyền viên và định biên đối với tất cả các tàu biển Việt Nam ra, vào cảng biển, qua đó đánh giá chất lượng thuyền viên, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/7/2014.

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: a) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kế hoạch triển khai trên toàn quốc trước ngày 01/7/2014. b) Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/6/2014, tổ chức ngay việc rà soát, kiểm tra định biên, tiêu chuẩn chức danh thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đối với tất cả phương tiện thủy nội địa ra, vào cảng, bến thủy nội địa, qua đó tổng hợp, phân tích, đánh giá về chất lượng thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/7/2014. c) Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nộỉ địa. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn giả và các tổ chức, cá nhân in ấn, sản xuất bằng, chứng chỉ chuyên môn giả. đ) Rà soát, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn chuyên môn, định biên thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; công tác đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. đ) Nghiên cứu, đổi mới công tác quản lý thuyền viên; công tác đào tạo, thi và cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, không ngừng nâng cao chất lượng thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, đảm bảo khách quan trong thi, kiểm tra và lạo thuận lợi cho các thuyền viên, người lái, doanh nghiệp.

- Cục Y tế Giao thông vận tải: a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Y tế trong việc xây dựng, tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam, tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. b) Chỉ đạo các Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức khám, chữa bệnh, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên theo đúng quy định, không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho thuyền viên.

- Các Sở Giao thông vận tải: a) Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/6/2014, tổ chức ngay việc rà soát, kiểm tra định biên, tiêu chuẩn chức danh thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đối với tất cả phương tiện thủy nội địa ra, vào cảng, bến thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý, qua đó phân tích, đánh giá về chất lượng thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trước ngày 10/7/2014. b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc bố trí thuyền viên, người lái trên phương tiện thủy nội địa; yêu cầu chủ phương tiện thay thế những thuyền viên, người lái có trình độ chuyên môn yếu, không đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. c) Xử phạt với mức phạt cao nhất đối với các trường hợp bố trí thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa không đúng chức danh hoặc sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp; thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. d) Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý nghiêm các trường họp sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn giả và các tổ chức, cá nhân in ấn, sản xuất bằng, chứng chỉ chuyên môn giả.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)