CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Các tổ chức làm chức năng tham mưu
và chức năng quản lý chuyên ngành
Các tổ chức sự nghiệp và các ban quản lý
dự án (PMU) trực thuộc bộ
Các doanh nghiệp:
Tổng công ty và công ty