Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình XD đoạn tuyến Km107+363,08 – Km113+500 thuộc Dự án đầu tư XD công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1 (05/05/2021)

Ngày 29/4/2021, Ban QLDA Mỹ Thuận có Thông báo số 946/PMUMT-KHTH thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình XD đoạn tuyến Km107+363,08 – Km113+500 thuộc Dự án đầu tư XD công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1.

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-02: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 thuộc Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 (19/04/2021)

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-02: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km113+500 - Km120+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 thuộc Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 (19/04/2021)

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km120+500 - Km130+337 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Thông báo phát hành HSMT thực hiện Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm (09/04/2021)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã gửi Thư mời nhận hồ sơ yêu cầu tới Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô/Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 299/Quân đoàn 1 tham gia Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm.

Thông báo phát hành HSMT thực hiện Gói thầu TV12: Kiểm định chất lượng công trình, Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn (09/04/2021)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu TV12: Kiểm định chất lượng công trình, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-07 Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (06/04/2021)

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa ra Văn bản số 549/PMUMT-KHTH thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-07: Tư vấn giám sát xây dựng đoạn tuyến Km107+363,08 - Km113+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:8523
Lượt truy cập: 126.792.650