Ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đựờng bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý (15/03/2019)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực hợp nhất Văn bản số 04/VBHN-BGTVT ngày 13/3/2019 Thông tư Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải (14/03/2019)

Ngày 11/03/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.

Ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (14/03/2019)

Ngày 21/01/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt (13/03/2019)

Ngày 11/3/2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (13/03/2019)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 2084/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (11/03/2019)

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa ký Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1053
Lượt truy cập: 85413632