Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Thứ sáu, 13/05/2022 09:44 GMT+7
Ngày 09/5/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy/định của pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)