Tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ bẩy, 05/01/2019 10:48 GMT+7

Thanh tra Bộ GTVT vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng đã tới dự và phát biểu ý kiến với Hội nghị.

Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Bảo báo cáo kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Theo Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Bảo, năm 2018 các hoạt động của Thanh tra Bộ GTVT đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và đột xuất, Thanh tra Bộ đã tích cực thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Công tác tham mưu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, đảm bảo tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện cơ bản theo đúng kế hoạch được phê duyệt; theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng nâng cao, đạt được những kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn quản lý, đồng thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cấp có thầm quyền xử lý nhiều vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, các đoàn thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ được triển khai kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ, tích cực cả về phương pháp, cách thức thực hiện, đảm bảo cơ bản các kết luận thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện, vi phạm phát hiện được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành GTVT được quan tâm thực hiện. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng liên tục, kịp thời; cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên theo ông Bảo, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như một số cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch hoặc còn kéo dài.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng phát biểu ý kiến với Hội nghị.

Trên cơ sở phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018, Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo cho biết, năm 2019, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ, quyết tâm xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cụ thể, Thanh tra Bộ GTVT sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành, phương pháp tiến hành thanh tra; chú trọng thực hiện tốt mục tiêu của thanh tra là tập trung vào phát hiện, kiền nghị sửa đổi những sơ hở, bất cấp trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm; phát hiện mô hình mới, hiệu quả để nhân rộng; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng và phổ biến pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ công chức thanh tra Bộ kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ.

Song song với đó, Thanh tra Bộ cũng sẽ thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Bộ theo nội dung và lộ trình Đề án Bộ trưởng phê duyệt. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá từng nội dung, lĩnh vực để kịp thời động viên, khuyến khích, phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img