Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ”
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCCS “Đê chắn sóng - Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý dự thảo góp ý kiến dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung QCVN 15:2011/BGTVT và 18:2011/ BGTVT
Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và Tiêu chuẩn cơ sở về sơn
Mời góp ý xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô (lần 2)
Góp ý đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030
Mời góp ý dự thảo Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động trên biển về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
Mời góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”
Mời góp ý kiến dự thảo bổ sung sửa đổi 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô
Mời góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg)
Mời góp ý dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay