Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy đinh về thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải” thay thế Thông tư 40/2011/TT-BGTVT
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Nghị định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Xin ý kiến Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Thiết kế, thi công và nghiệm thu neo trong đất công nghệ SEEE
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải
Mời tham gia góp ý Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT- BGTVT
Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển
Mời tham gia góp ý Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/TT- BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT quy định biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ ATKT & BVMT cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về kính an toàn và vật liệu chống cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe
Mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định đảm nhiệm chức danh trên phương tiện, phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải VN
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về 03 dự thảo QCVN