Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia ý kiến Báo cáo chuyên đề về dịch vụ vận tải và logistics phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT- XH 2021-2025
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về Thông báo tin tức hàng không”
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về hệ thống không lưu hàng không dân dụng”
Mời góp ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị phát hiện vật thể lạ (FOD) trên kha bay”
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quy trình xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm”
Mời tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/9/2017
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật về vật liệu”
Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi