Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý nội dung dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt và taxi
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển- Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 5: Công trình bến”
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường thủy
Mời góp ý đối hồ sơ lập Đề nghi xây dựng dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị đinh số 03/2009/NĐ-CP ngày 9/1/2009)
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về bản đồ số, sơ đồ hàng không”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức QLDA đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Mời góp ý dự thảo TCVN “Phương pháp xác định độ cứng và khối lượng thể tích của hỗn bê tông đầm lăn bằng bàn rung”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin hàng hải”
Mời góp ý Đề án cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch (lần 2)
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
Mời tham gia góp ý ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN
Mời tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Mời góp ý 05 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Hàng hải
Mời góp ý Dự thảo TCVN “Mặt đường bê thông nhựa rỗng thoát nước – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời tham gia phối hợp, rà soát để thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm
Xin ý kiến thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển
Mời tham gia góp ý xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435mm - Đường lồng)”
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
Mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam