Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về 03 dự thảo QCVN
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Tài liệu phục vụ xây dựng Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCCS "Công trình âu tàu - Yêu cầu thiết kế"
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN đối với cảng cạn
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN đối với cảng biển
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển-Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 4-1: Nền móng”
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển