Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển-Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 4-1: Nền móng”
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Mời góp ý Dự thảo 04 QCVN về đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông vận tải
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Mời góp ý dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (lần 3)

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - phần 4-2: các giải pháp cải tạo đất”
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.
Tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT
Mời góp ý 04 dự thảo TCVN Phương tiện giao thông Đường sắt
Mời tham gia ý kiến Báo cáo chuyên đề về dịch vụ vận tải và logistics phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT- XH 2021-2025
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Mời tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành kèm theo định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Mời góp ý dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về Thông báo tin tức hàng không”
Mời góp ý Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn về hệ thống không lưu hàng không dân dụng”