Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý đối với nội dung góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý và quy định các trường hợp được miễn giảm giá (nếu có) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh
Mời tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải (theo Luật Quy hoạch)
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT; Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
Mời góp ý Dự thảo Quyết định Quy định về trình tự tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP.
Mời góp ý dự thảo 02 Thông tư về lĩnh vực đường sắt
Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đặc tính liên lạc hàng không theo yêu cầu”
Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn quy định về khẩn nguy và cứu hỏa tại cảng hàng không”
Mời góp ý dự thảo Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ
Mời góp ý dự thảo Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành không dân dụng
Mời góp ý kiến (lần 2) dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (ITS)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT
Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia
Mời góp ý đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt.
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCCS “Tiêu chuẩn kiểm định bến cảng”
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước (lần 2)
Mời góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu
Tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch
Mời góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quản lý không lưu”