• Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

  • Điện thoại:(04) 39426543
  • Email:congnv@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải, vận tải, an toàn, an ninh và tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;
- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì;
- Logistics GTVT;
- Công tác y tế GTVT;
- Là đầu mối trong quan hệ với EDCF;
- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm;
- Phối hợp với thành phố Hà Nội chỉ đạo và triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông;
- Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; công tác chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp của Bộ sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;
- Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động;
- Công tác thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng;
- Công tác xuất khẩu lao động;
- Cụ thể hóa và hoàn thành các mục tiêu của ngành GTVT góp phần thực hiện thành công “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
- Phụ trách theo dõi khu vực đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc ; chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực được phân công; dự án kết cấu hạ tầng hàng hải và các dự án khác do Bộ trưởng phân công (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
b) Giúp Bộ trưởng công tác:
- Quan hệ và phối hợp công tác với Công đoàn GTVT; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và phạm vi được phân công; theo dõi chung về hợp tác với Trung Quốc.
c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án hàng hải.
d) Thay mặt Bộ trưởng thực hiện chỉ đạo quản lý nhà nước đối với: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.
đ) Theo dõi và phối hợp công tác với các hội, hiệp hội: Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Hội Người đi biển Việt Nam.
e) Kiêm các chức danh:
- Tham gia Ban Chỉ đạo nhà nước về tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm khu vực Bắc bộ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo;
- Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về hợp tác Tiểu vùng (Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng);
- Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT;
- Tổng Thư ký Ban Thư ký Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) Việt Nam;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;
- Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo;
- Trưởng Tiểu ban chỉ đạo tái cơ cấu về sản xuất, kinh doanh, tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
- Trưởng ban Phòng, chống AIDS và các tệ nạn xã hội;
- Trưởng ban Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;
- Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ GTVT;
- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức.

(Trích Quyết định 2406/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017)