• Thứ trưởng Nguyễn Nhật

  • Điện thoại:(04) 39750061
  • Email:nguyennhat@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Nhật

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quản lý nhà nước về lĩnh vực đường thủy nội địa, vận tải, an toàn giao thông đường thủy nội địa;
- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì;
- Tài chính - kế toán; dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
- Kinh tế GTVT;
- Cơ chế, chính sách chung về giao thông địa phương, giao thông nông thôn - miền núi;
- Cơ chế, chính sách chung về các dự án BOT, BT, BTO, PPP;
- Phụ trách theo dõi khu vực đồng bằng sông Cửu Long ; chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực được phân công; một số dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các dự án khác do Bộ trưởng phân công (chi tiết tại Phụ lục kèm theo);
- Là đầu mối trong quan hệ với WB;
- Theo dõi và chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện quy hoạch đường ven biển;
b) Giúp Bộ trưởng các công tác:
- Chỉ đạo chung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch và các đề án khác; phổ biến, giáo dục pháp luật; giám định tư pháp;
- Công tác giải quyết chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri;
- Chỉ đạo xây dựng cơ chế đột phá huy động nguồn vốn và triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông;
- Quản lý nhà nước về đấu thầu; giám sát, đánh giá đầu tư chung toàn ngành;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và phạm vi được phân công; theo dõi chung về hợp tác với Campuchia.
c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công - tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý các dự án đường thủy.
d) Thay mặt Bộ trưởng thực hiện chỉ đạo quản lý nhà nước đối với: Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long và các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
đ) Theo dõi và phối hợp công tác với Hội Vận tải thủy nội địa, Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam.
e) Kiêm các chức danh:
- Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Tham gia Ban Chỉ đạo về tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm khu vực Nam bộ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững;
- Thành viên Ban Chỉ đạo công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn;
- Thành viên Ủy ban bảo vệ môi trường sông Cầu, Ủy ban bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy;
- Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
- Thành viên Ủy ban sông Mê Công của Việt Nam;
- Trưởng Nhóm - Đồng Chủ tịch Hội đồng điều hành Nhóm tạo điều kiện thuận lợi giao thông thủy;
- Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT.

(Trích Quyết định 2406/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017)