• Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

  • Điện thoại:(04) 39413555
  • Email:dongnn@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quản lý nhà nước về lĩnh vực đường sắt, vận tải và an toàn giao thông đường sắt;
- Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, bao gồm cả kế hoạch quản lý, bảo trì;
- Xây dựng cơ bản, bao gồm: xây dựng thể chế, chính sách chung; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong quản lý xây dựng cơ bản và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; chất lượng xây dựng cơ bản; chủ động bao quát, quán xuyến, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng cơ bản trong toàn ngành;
- Theo dõi chung về các nguồn vốn ODA và là đầu mối trong quan hệ với JICA, ADB và các nhà tài trợ khác (trừ WB và EDCF);
- Phụ trách theo dõi khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên ; chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực được phân công; các dự án cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa đường sắt hiện có, dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao và các dự án khác do Bộ trưởng phân công (chi tiết tại Phụ lục kèm theo);
- Xây dựng kế hoạch phát triển Ngành hàng năm và dài hạn;
- Công nghệ thông tin;
- Công tác thông tin, báo chí và xuất bản của ngành GTVT;
- Công tác khoa học - công nghệ;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và phạm vi được phân công;
- Phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo và triển khai các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông;
- Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ GTVT;
- Hoạt động của cơ quan Bộ;
- Là người phát ngôn của Bộ trưởng.
b) Giúp Bộ trưởng các công tác:
- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển;
- An toàn lao động;
- Hợp tác quốc tế ngành GTVT;
- Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính;
- Công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (cả thanh tra chuyên ngành);
- Phòng, chống tham nhũng.
c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Khoa học - Công nghệ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đường sắt.
d) Thay mặt Bộ trưởng thực hiện chỉ đạo quản lý nhà nước đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Nhà xuất bản GTVT.
đ) Theo dõi và phối hợp công tác với Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hội Kỹ thuật và Vận tải đường sắt Việt Nam, Hội Trượt đất GTVT Việt Nam.
e) Kiêm các chức danh:
- Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Thành viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam;
- Thành viên Ban Chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế trọng điểm;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia;
- Thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi;
- Thành viên Ủy ban Điều phối chung Việt Nam - Nhật Bản về 3 dự án hạ tầng quy mô lớn;
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Thành viên Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;
- Ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Đồng Nai;
- Ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017;
- Ủy viên Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;
- Trưởng Ban Chỉ đạo phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng Bộ GTVT;
- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

(Trích Quyết định 2406/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017)