Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Tài liệu phục vụ xây dựng Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa
Mời góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe
Mời góp ý kiến đối với dự thảo TCCS "Công trình âu tàu - Yêu cầu thiết kế"
Mời tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN đối với cảng cạn
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN đối với cảng biển
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển-Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 4-1: Nền móng”
Mời góp ý Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT
Mời góp ý kiến Dự thảo TCVN “Luồng đường thủy nội địa – Tiêu chuẩn thiết kế”
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
Mời góp ý Dự thảo 04 QCVN về đường sắt
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông vận tải
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
Mời tham gia ý kiến Dự thảo Đề án phát triển vận tải đa phương thức
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo TCVN “Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế - phần 4-2: các giải pháp cải tạo đất”
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.
Mời góp ý dự thảo TCVN về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh (lần 3)
Tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới