Ban hành Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (21/05/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý (12/10/2017)

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trựởng Bộ GTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2017.

Triển khai Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (19/12/2016)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 14899/BGTVT-MT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, phổ biến và áp dụng Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Triển khai quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (01/12/2016)

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường bao gồm:

Triển khai Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu (24/11/2016)

Ngày 12/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu, được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

Triển khai Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế (09/03/2016)

Ngày 19/2/2016, Bộ GTVT có Công văn số 1720/BGTVT-MT gửi Cục Y tế GTVT về việc triển khai Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :