Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 (22/01/2021)

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 552/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực trong 6 tháng cuối năm 2020 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.