Công ước AFS sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 27/02/2016 (16/02/2016)

Ngày 27/11/2015, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ban hành Thông tư AFS.1/Circ.63 về việc Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 (Công ước AFS). Theo đó, Công ước AFS sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 27/02/2016. Trước đó, ngày 04/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về việc Việt Nam gia nhập Công ước AFS.

QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (25/10/2012)

QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (25/10/2012)

QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước biển ven bờ (25/10/2012)

QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước biển ven bờ

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (25/10/2012)

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Trang:
Tìm theo ngày :