Chức năng nhiệm vụ của Vụ Môi trường

Thứ năm, 27/08/2009 14:53 GMT+7
 

Ngày 04 tháng 5 năm 2013 Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định 1160/QĐ-BGTVT quy định Vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Môi trường

Vị trí và chức năng

Vụ Môi trường là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch 5 năm và hàng năm, các chương trình bảo vệ môi trường của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách về bảo vệ tài nguyên, môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu; chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực bảo vệ môi trường; ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ mới tiết kiệm năng lượng trong ngành Giao thông vận tải.

3. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

a) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và công trình, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải;

b) Quy định việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, dán nhãn năng lượng đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng;

c) Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở kiểm định, phòng thử nghiệm bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới.

4. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng công bố hệ thống cơ sở kiểm định, phòng thử nghiệm bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở đã công bố.

5. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường đối với dự án quy hoạch, chiến lược phát triển giao thông vận tải, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ; tổ chức kiểm tra, giám sát và xác nhận việc thực hiện báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

6. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng báo cáo đánh giá tình hình tác động môi trường của ngành Giao thông vận tải gửi cơ quan có thẩm quyền.

7. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền trao tặng các giải thưởng, khen thưởng về bảo vệ môi trường và hình thức xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

8. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường giao thông vận tải theo phân công của Bộ trưởng.

9. Tổ chức nghiên cứu kế hoạch, dự báo, cảnh báo về môi trường; hướng dẫn, tổ chức thực hiện quan trắc các tác động đối với môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thống kê và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường liên quan đến nhiệm vụ được giao.

10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phát triển bền vững giao thông vận tải về môi trường, hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố môi trường trong ngành Giao thông vận tải; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ bảo vệ môi trường.

11. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện.

12. Tham gia thẩm định và phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ.

13. Tham gia công tác đấu thầu các gói thầu tư vấn môi trường, công trình xử lý môi trường, mua sắm thiết bị môi trường thuộc dự án đầu tư bằng mọi nguồn vốn do Bộ quyết định đầu tư hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

14. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)