Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến tiếng ồn, rung

Ngày 04/11/2009
 
1. TCVN 5948:1999 Âm học. Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ. Mức ồn tối đa cho phép
2. TCVN 5949:1998 Âm học. Tiếng ồn công cộng và khu dân cư. Mức ồn tối đa cho phép
3. TCVN 6962:2001 Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư
4. TCVN 7210:2002 Rung động và va chạm - Rung động do phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư
5. TCVN 5964:1995 Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. Các đại lượng và phương pháp đo chính