Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 1/8/2011 của Bộ TN&MT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

Ngày 25/10/2012
Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 1/8/2011 của Bộ TN&MT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

Ngày 1/8/2011, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT  quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn.

Chi tiết xem tại đây.