Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ TN&MT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Ngày 02/01/2013
Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ TN&MT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
Ngày 29/11/2012, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.
Theo đó Thông tư được áp dụng cho các tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; các tổ chức, cá nhân dược cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản bao gồm Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp; Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo Luật khoa học và công nghệ; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã; Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có thấm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản.
Thông tư cũng quy định chi tiết về hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản; người phụ trách kỹ thuật đề án thăm dò khoáng sản; đội ngũ công nhân kỹ thuật thực hiện đề án thăm dò khoáng sản; thiết bị, công cụ chuyẽn dùng thi công công trình thăm dò khoáng sản. Cũng như trách nhiệm của tổ chửc, cá nhân thăm dò khoáng sản và tỗ chức hành nghề thăm dò khoáng sản, của các cơ quan có liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2013
DT