Chương trình phối hợp công tác về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT giai đoạn 2018 - 2021

Thứ sáu, 16/03/2018 16:55 GMT+7

Ngày 8/3, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp công tác về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT giai đoạn 2018 - 2021.

Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Trần Hồng Hà
tại lễ ký kết Chương trình phối hợp ngày 8/3/2018

Mục đích của Chương trình nhằm tăng cường phối hợp giữa hai Bộ để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT, đặc biệt trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch và trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án của ngành GTVT. Phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ để quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động GTVT.

Chương trình quy định việc phối hợp giữa hai Bộ trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; công tác thanh tra, kiểm tra và các nội dung chuyên môn khác có liên quan; xây dựng, nâng cao năng lực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hai Bộ giai đoạn 2018 - 2021. Chương trình áp dụng đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có hoạt động liên quan.

Về nội dung Chương trình phối hợp gồm: xây dựng, hoàn thiện thể chế; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực có liên quan của hai Bộ; Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nội dung chi tiết Chương trình phối hợp xem tại đây.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)