Thứ hai, 06/11/2017 16:16

Ngày 03/11, Bộ GTVT có Văn bản số 12416/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội theo Công văn số 11440/VPCP-ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 11440/VPCP-ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ GTVT xin trao đổi lại như sau:

1. Sau khi Bộ GTVT nhận được Phiếu chuyển số 1015/PC-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 10337/VPCP-DMDN ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội; đồng thời Bộ GTVT cũng đã nhận được Văn bản số 917/CV-HHTXHN ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc xin gia hạn niên hạn xe taxi thêm 12 tháng trong thời gian chờ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sửa đổi, Văn bản số 18/HHTX.2017 ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý kiến nghị về niên hạn xe Taxi và xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng từ 09 chỗ trở xuống.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ GTVT đã có Văn bản số 11465/BGTVT-VT để trả lời Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh đối với đề nghị xin gia hạn niên hạn xe taxi.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Bộ GTVT tiếp tục nhận được Văn bản số 1810/2017/CV-HHTXHN của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc xin gia hạn niên hạn xe taxi thêm 12 tháng trong thời gian chờ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sửa đổi. Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ GTVT đã có Văn bản số 12116/BGTVT-VT về việc trả lời Hiệp hội Taxi Hà Nội đối với đề nghị xin gia hạn niên hạn xe taxi (lần 2), văn bản này đã được gửi đến Hiệp hội Taxi Hà Nội, đồng thời gửi đến các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và cơ quan liên quan thuộc Bộ GTVT.

2. Sau khi Bộ GTVT nhận được Văn bản số 10878/VPCP-ĐMDN ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ gửi kèm theo kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc báo cáo nội dung liên quan Chương trình thí điểm Quyết định 24/QĐ-BGTVT và các kiến nghị; Phiếu chuyển số 1141/PC-VPCP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc báo cáo nội dung liên quan Chương trình thí điểm Quyết định 24/QĐ-BGTVT và các kiến nghị; đồng thời Bộ GTVT cũng đã nhận được Đơn kiến nghị số 1010/2017/CV-HHTX ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc kiến nghị về thẩm quyền, quản lý và khống chế số lượng xe thí điểm.

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ GTVT đã có Văn bản số 12124/BGTVT-VT về việc giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến hoạt động thí điểm Hợp đồng điện tử (Quyết định số 24/QĐ-BGTVT), văn bản này đã được gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Taxi Hà Nội.

Bộ GTVT xin gửi lại các Văn bản nêu trên đến Văn phòng Chính phủ. Các nội dung liên quan đến kiến nghị của đơn vị và người dân, Bộ GTVT luôn quan tâm chỉ đạo để trả lời đúng thời hạn. 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng thông tin đến Văn phòng Chính phủ về kết quả Bộ GTVT đã giải quyết kiến nghị để tổng hợp và thông tin công khai.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)