Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT  (13/04/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 727/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (19/12/2017)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 3474/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2017 về việc Công bố kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (22/11/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 3209/QĐ-BGTVT ngày 20/11/2017 về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (27/06/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (27/06/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016 (24/05/2017)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 về việc Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1055
Lượt truy cập: 71778497