Sớm hoàn thiện Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ GTVT (phiên bản 2.0)

Thứ hai, 05/10/2020 09:37

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 9919/BGTVT-TTCNTT, ngày 02/10/2020, yêu cầu các Tổng cục, Cục và Trung tâm Công nghệ thông tin sớm hoàn thiện Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ GTVT (phiên bản 2.0)

Theo đó thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai xây dựng, cập nhật Kiến  trúc Chính phủ điện  tử (CPĐT) phiên bản 2.0 (Kiến trúc 2.0)  trong năm 2020 để phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 và xu thế phát triển CPĐT, Chính phủ số trong thời gian tới. Bộ GTVT đè nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả nhằm phục vụ công  tác quản  lý, điều hành và hiện đại hóa hành chính. Để hoàn  thiện và ban hành Kiến  trúc CPĐT Bộ Giao  thông vận  tải (GTVT) phiên bản 2.0  theo đúng tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục thuộc Bộ tổ chức các buổi  trao đổi nội bộ (có  thể mời cơ quan bên ngoài  tham gia như: các Vụ  liên quan, Trung  tâm Công nghệ  thông  tin) nhằm đánh giá  lại kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kiến trúc 1.0. Đồng thời, xem xét, đánh giá kỹ  tác động của Kiến  trúc 2.0 đối với hiện  trạng ứng dụng công nghệ  thông  tin  (CNTT) của đơn vị,  từ đó có ý kiến góp ý và dự  thảo Kế hoạch/Chương  trình hành động  thực hiện Kiến  trúc 2.0 của đơn vị, gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/10/2020 để đưa vào Kế hoạch chung của Bộ. 

Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin , Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này đánh giá lại hiện trạng hạ tầng CNTT, hạ tầng kết nối, dữ liệu của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, trên  cơ  sở  dự  thảo Kiến  trúc  2.0 và  kế hoạch  thực  hiện  của  các  đơn vị, từ đó đề xuất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên triển khai trong thời gian  tới, đồng thời tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để đưa vào Kế hoạch triển khai Kiến trúc 2.0. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13545
Lượt truy cập: 127.081.224