Thực trạng các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công trình giao thông và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ GTVT (25/02/2011)

Báo cáo tham luận của Vụ Tổ chức cán bộ tại Hội nghị tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông năm 2011 về Thực trạng các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công trình giao thông; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ nhằm phục vụ công tác nâng cao chất lượng công trình giao thông năm 2011

Khách online:61489
Lượt truy cập: 167.518.888