Tiêu chuẩn Quốc gia yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (13/09/2017)

Tiêu chuẩn: TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 ISO/IEC 17025: 2005 qui định các yêu cầu chung về năng lực thực hiện các phép thử và/hoặc hiệu chuẩn bao gồm cả việc lấy mẫu. Tiêu chuẩn này đề cập đến việc thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn và các phương pháp do phòng thử nghiệm (PTN) tự xây dựng.

Nghị định số 62 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng (13/09/2017)

Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng (13/09/2017)

Ngày 25/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:7953
Lượt truy cập: 157.675.475