Ban Quản lý dự án 85: Thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp thuộc các Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (22/11/2022)

Ban Quản lý dự án 85 thông báo tới các nhà thầu quan tâm đến các gói thầu xây lắp của 02 Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án XDCTĐB trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Khách online:2083
Lượt truy cập: 155.158.048