Quyết định ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 06/01/2016 14:12 GMT+7
Quyết định số 4509/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

____________
 

Số: 4509/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

  Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

______________________________

 


BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 Đinh La Thăng

KẾ HOẠCH

HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BGTVT ngày     tháng 12 năm 201của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả;

b) Thực hiện hiệu quả việc hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và kỹ thuật hợp nhất.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc cần thực hiện, thời hạn hoàn thành việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

b) Trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp nhất; bảo đảm ngay sau khi ký xác thực văn bản hợp nhất thì đăng tải ngay trên Công báo.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục rà soát và lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện hợp nhất, tổ chức thực hiện việc hợp nhất văn bản và trình ký xác thực văn bản hợp nhất thuộc phạm vi và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kỹ thuật và thời hạn quy định.

2. Đăng tải các văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hợp nhất cho cán bộ, công chức có liên quan của cơ quan mình phục vụ cho công tác hợp nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trách nhiệm của các đơn vị

a)  Các Vụ, Ban PPP, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ

-  Thực hiện hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung mà các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) để trình Bộ trưởng ký xác thực.

-  Đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

-  Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 06 tháng và hàng năm.

b)  Vụ Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần được hợp nhất.

- Kiểm tra và xác nhận tính xác thực của văn bản hợp nhất;

- Là đầu mối gửi văn bản hợp nhất để đăng tải trên Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ.

b) Vụ Tài chính

Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

c) Trung tâm Công nghệ thông tin

Duy trì hệ cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hiện

1

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức Bộ; phổ biến nội dung Pháp lệnh (trách nhiệm, quy trình, kỹ thuật); hướng dẫn kỹ năng thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

2

Thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung được ban hành trước ngày 31/12/2015 và ban hành trong năm 2016 thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ GTVT gửi Vụ Pháp chế kiểm tra, trình ký xác thực

Các cơ quan chủ trì soạn thảo

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản (Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Giao thông vận tải chủ trì trình)

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành văn bản (Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo)

3

Kiểm tra và trình ký xác thực văn bản hợp nhất

Vụ Pháp chế

Ngay sau khi nhận được dự thảo văn bản hợp nhất

4

Đăng tải văn bản hợp nhất trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Vụ Pháp chế

TTCNTT

Ngay sau khi ký xác thực văn bản hợp nhất

5

Gửi văn bản hợp nhất để đăng Công báo

Văn phòng Bộ

Ngay sau khi ký xác thực văn bản hợp nhất

6

Gửi văn bản hợp nhất để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký xác thực phải gửi văn bản hợp nhất cho Văn phòng Chính phủ để đưa lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

7

Theo dõi, đôn đốc việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ, xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất, đính chính văn bản hợp nhất đã xử lý sai sót

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

8

Báo cáo định kỳ, hàng năm kết quả hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải

Vụ Pháp chế

Trước ngày 15/6/2016 và trước ngày 15/12/2016

 

 

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2629
Lượt truy cập: 115937820