Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp

Thứ tư, 17/01/2018 12:31
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD ngày 15/1/2018 về việc "Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp".

Theo Văn bản, hiện nay, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu đã quy định đầy đủ về điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư, Bộ Giao thông vận tải dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp từ năm 2017 theo các Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015, số 4256/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổ chức Tư vấn thực hiện.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13271
Lượt truy cập: 133.540.267