Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Thứ ba, 15/10/2019 08:29 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Bộ GTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm: Theo Quyết định số 2351/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Hồ sơ mời sơ tuyển gồm 02 phần chính: Phần 1 về thủ tục sơ tuyển gồm 04 chương: chỉ dẫn nhà đầu tư; bảng dữ liệu; quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; biểu mẫu dự sơ tuyển. Phần 2 về báo cáo tóm tắt dự án.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ mời sơ tuyển theo Báo cáo kết quả thẩm định số 610/ĐTCT ngày 04/10/2019 của Vụ Đối tác công - tư trước khi phát hành.

Bộ giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời th ầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Quyết định này thay thế Quyết định số 703/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm xem tại đây.

Hồ sơ mời thầu xem tại đây.

X.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1311
Lượt truy cập: 108567665