Yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình công tác

Thứ sáu, 13/11/2020 13:26 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 11435/BGTVT-VP gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình công tác.

Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình công tác; Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện các đề án Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt (Danh mục kèm theo). Đồng thời, có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các đề án trong Chương trình tác tháng 11 và tháng 12 năm 2020, đảm bảo theo đúng tiến độ, không để nợ đọng tiếp theo.

Đối với những đề án có tính chất phức tạp, thiếu nguồn lực thực hiện hoặc gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, không thể thực hiện được vì nguyên nhân khách quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo, giải trình và có đề xuất cụ thể với Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phương hướng xử lý, không để đề án nợ đọng sang năm sau.

Bên cạnh đó, các cơ quanm, đơn vị cần nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện Chương trình công tác. Khi đăng ký các đề án vào Chương trình công tác năm của Bộ, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng về nguồn lực thực hiện, sự cần thiết, tính hiệu quả, khả thi của đề án; khắc phục, chấn chỉnh triệt để tình trạng xin lùi, xin rút đề án ra khỏi Chương trình công tác của Bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện thực hiện Chương trình công tác của Bộ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành trong quá trình hoàn thiện, trình các đề án trong Chương trình công tác của Bộ, nhất là đối với các đề án có nội dung khó, phức tạp, phạm vi rộng hoặc còn có ý kiến, quan điểm giải quyết khác nhau để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Kết quả thực hiện Chương trình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác đã được giao hàng năm; có trách nhiệm báo cáo, giải trình trước Lãnh đạo Bộ việc không hoàn thành các đề án của đơn vị mình theo Chương trình công tác theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá, báo cáo việc thực hiện Chương trình công tác theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 18 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Công văn số 11435/BGTVT-VP và Phụ lục chi tiết xem Tại đây! 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2162
Lượt truy cập: 115818823