Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Thứ sáu, 27/11/2020 10:35 GMT+7
Ngày 30/10/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông yận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nưóc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung các Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 17, Điều 20.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2020 và bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 6, Điều 7, điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 10, khoản 6 Điều 18 của Thông tư số 23/2012/TT- BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Thay thế cụm từ “Sở Giao thông vận tải” tại khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 13, khoản 5 Điều 14 và khoản 1, 2 Điều 19 của Thông tư số 23/2012/TT- BGTVT thành cụm từ “Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng”; Đối với các Giấy phép vận tải đã được Trạm quản lý vận tải cửa khẩu cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục còn giá trị đến khi hết hiệu lực của Giấy phép vận tải.

Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2964
Lượt truy cập: 116006188