Thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Thứ tư, 01/09/2021 17:39

Ngày 1/9/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký Quyết định số 1619/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ trưởng Bộ GTVT (sau đây gọi là Tổ công tác) để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó; các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ GTVT. 

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông là cơ quan thường trực của Tổ công tác. 

Cơ quan thường trực xây dựng đề cương hoạt động chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ công tác và các Nhóm giúp việc Tổ công tác, đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số Vụ, Cục quản lý chuyên ngành liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. 

Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, tổng hợp đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền; Tham mưu Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Quyền hạn Tổ công tác: Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các khó khăn, vướng mắc gây cản trở tiến độ thi công, kết quả giải ngân của các dự án; Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm đối với công việc được phân công. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhóm giúp việc Tổ công tác bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị được quy định tại Quyết định này; nhiệm vụ cụ thể của Nhóm giúp việc do Tổ công tác quy định trong đề cương hoạt động của Tổ công tác. Thành viên Nhóm giúp việc có trách nhiệm đề xuất, tham mưu, tổng hợp các nội dung làm việc của Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình theo phân công của lãnh đạo Tổ công tác. 

Toàn văn Quyết định 1619/QĐ-BGTVT xem tại đây.


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8278
Lượt truy cập: 145.674.745