Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải (10/11/2021)

Bộ trưởng Nguyễn văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 1930/QĐ-BGTVT Kiện toàn và đổi tên “Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải” thành “Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải”

Khách online:9765
Lượt truy cập: 130.987.029