VATM: Công bố quyết định kéo dài thời gian giữ chức Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Hữu Gia  (16/08/2022)

Vừa qua, tại Trụ sở, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức công bố các quyết định kéo dài thời gian giữ chức Thành viên Hội đồng thành (HĐTV)và Tổng Giám đốc đến tuổi nghỉ hưu đối với ông Đoàn Hữu Gia.

Khách online:10042
Lượt truy cập: 145.676.156