Bộ GTVT ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 02/12/2021 13:59
Bộ GTVT vừa có Quyết định số 2040/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ.

Theo đó, Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-BGTVT Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm trước 15/12 và cuối mỗi kỳ 05 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Giao Vụ An toàn giao thông chủ trì đôn đốc, tổng hợp báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này để tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2021. Chánh Văn phòng Bộ, ChánhThanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:353
Lượt truy cập: 133.607.033