Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải

Thứ sáu, 17/12/2021 12:10

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2142/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải"

Theo đó, Hệ  thống  thông  tin báo cáo Bộ Giao  thông vận  tải có địa chỉ  truy cập tại: http://baocao.mt.gov.vn, với một số tính năng chủ yếu như sau: Quản lý danh mục cơ quan, đơn vị; Quản lý danh mục báo cáo; Quản lý người dùng; Giao báo cáo; Nhập báo cáo; Duyệt báo cáo; Theo dõi trạng thái báo cáo; Các tiện ích hỗ trợ.  Các  tính năng của Hệ  thống  thông  tin báo cáo Bộ Giao  thông vận  tải tuân  thủ  theo  các  quy  định  của  Văn  phòng  Chính  phủ  và  Bộ  Thông  tin  và Truyền thông. 

Theo Quy chế, các  tổ  chức, cá nhân được giao  tổng hợp báo  cáo  có  trách nhiệm  cập nhập dữ  liệu hoặc giao và  tổng hợp báo cáo  từ các đơn vị khác  trên Hệ  thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Việc giao báo cáo cho đơn vị phải tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo hoặc theo chức năng quản lý nhà nước; thời gian giao báo cáo tối thiểu trước 72 giờ trước thời hạn gửi báo cáo được quy định tại quy chế này (trừ các báo cáo đột xuất). 

Cơ quan, đơn vị được giao nhập báo cáo có  trách nhiệm cập nhật và gửi dữ liệu được giao trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

Dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải là thông tin chính thống, có giá trị pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có quyền khai thác dữ liệu trên hệ thống theo phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị.   Dữ liệu hệ thống chỉ được khai thác, sử dụng vào mục đích công vụ; các cơ quan, đơn vị sử dụng dữ liệu từ hệ thống phải trích dẫn đầy đủ, chính xác số liệu từ hệ thống, nguồn số liệu. 

Bộ GTVT giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu trình Bộ Giao thông vận tải ban hành danh sách biểu báo cáo định kỳ triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải; Hướng dẫn chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo định kỳ cho các cơ quan, đơn vị; Chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc việc cung cấp, cập nhật dữ liệu các biểu báo cáo triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nâng cấp, bổ sung, cập nhật Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải đáp ứng các quy định của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Chủ  trì, phối hợp các đơn vị có  liên quan  thực hiện kết nối Hệ  thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT và các bộ, ngành khác khi có đề xuất. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì, bảo trì hệ thống các cơ quan, đơn vị có biểu mẫu báo cáo được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2021. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1455
Lượt truy cập: 155.155.956