Cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

Thứ năm, 28/07/2022 08:07

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 7590/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 4340/TCĐBVN-VT ngày 21/7/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT nêu trên, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Bộ GTVT thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 08 tuyến tại Phụ lục I của Công văn này vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc để các Sở GTVT: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Điện Biên, Bắc Giang, Hải Phòng, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Nội tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quản lý tuyến theo quy định.

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật 08 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Giao Vụ Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đối với 08 tuyến tại Phụ lục I của Công văn này vào Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/07/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại lần công bố định kỳ gần nhất.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Điện Biên, Bắc Giang, Hải Phòng, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Nội cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đối với tuyến của địa phương mình quản lý tại Phụ lục I của Công văn này theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; đồng thời công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Đối với 02 tuyến tại Phụ lục II của Công văn này, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT: Quảng Trị, Quảng Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên thực hiện theo quy định Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; khoản 2, khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 và gửi báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT công bố theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT nêu trên và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13068
Lượt truy cập: 157.945.216