Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thứ sáu, 30/09/2022 13:25

Ngày 30/9, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các Vụ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

1. Chủ trì tham mưu để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

2. Về công tác kiểm tra:
a) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
b) Giúp Bộ trưởng theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giao thông vận tải;
c) Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

3. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành. Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tuyển dụng; thực hiện các chế độ, chính sách; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của tổ chức.

5. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, quản lý, đánh giá, phân loại công chức, người lao động của tổ chức.

6. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công chức và người lao động của tổ chức.

7. Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và các tổ chức liên quan tiếp nhận, xử lý, phát hành, khai thác, quản lý văn bản và cập nhật cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ.

8. Quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia, hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.

10. Rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải thuộc phạm vi trách nhiệm của tổ chức.

11. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất theo quy định.

12. Được yêu cầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Chủ trì thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ có sai sót theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán khi được lãnh đạo Bộ phân công.

14. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo phân công của Bộ trưởng.

15. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể quy định tại Theo Quyết định, cơ cấu tổ chức của các Vụ gồm: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các công chức do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao. Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ, gồm: Phòng Tổng hợp - Truyền thông; Phòng Hành chính - Quản trị phía Bắc; Phòng Hành chính - Quản trị phía Nam; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Văn thư - Lưu trữ; Phòng Kế hoạch - Tài chính;
Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Chánh Văn phòng quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
Toàn văn Quyết định xem tại đây

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10917
Lượt truy cập: 155.080.852