Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ GTVT

Thứ sáu, 13/01/2023 09:25
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1781/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; Thu thập thông tin, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Kế hoạch yêu cầu thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP một cách hiệu quả; Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 3 chính, đưa công tác này vào nề nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nội dung Kế hoạch gồm:

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Cục: Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Cục. Thời gian thực hiện trước ngày 15/01/2023. Cơ quan chủ trì gồm các Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng, thông qua đó kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Thời gian thực hiện trong cả năm 2023. Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam; Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính: Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không dân dụng; hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu và các hình thức phù hợp khác. Thời gian thực hiện trong cả năm 2023. Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam. Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong cả năm 2023. Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chế độ báo cáo thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đơn vị chủ trì và thời gian thực hiện: Vụ Pháp chế tham mưu báo cáo gửi Bộ Tư pháp báo cáo hàng năm trước ngày 25/12/2023. Thanh tra Bộ, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam tham mưu báo cáo hàng năm gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 18/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13286
Lượt truy cập: 157.944.466