Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thứ sáu, 03/02/2023 09:02
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 19/1/2023 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030. Trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; nền kinh tế trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Bộ GTVT xác định trong năm 2023 cần tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, đổi mới tư duy, phương thức thực hiện trên các mặt công tác của ngành GTVT để tận dụng mọi cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, mục tiêu và phương châm hành động của Chính phủ, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2023, Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh; giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu Bộ GTVT tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp và thường xuyên theo dõi đôn đốc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao của ngành GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 40/QĐ-BGTVT và Chương trình hành động xem tại đây./.


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13600
Lượt truy cập: 157.701.082