Cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ

Thứ năm, 19/01/2023 08:48
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 611/BGTVT-VT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về danh mục hàng hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ.

Theo đó, thực hiện văn bản số 4289/VPCP-CN ngày 11/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, trong đó giao: “Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (Nghị định số 42/2020/NĐ-CP) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ”.

Sau khi rà soát và tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình triển khai Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, Bộ GTVT đã đưa nhiệm vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ (Quyết định số 1814/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2022).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, Bộ GTVT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên cử 01 lãnh đạo tham gia Ban soạn thảo; 01 chuyên viên tham gia Tổ Biên tập; các Hiệp hội vận tải nêu trên cử 01 đại diện tham gia Ban soạn thảo và Tổ Biên tập.

Văn bản cử người (đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ Email, số fax để tiện liên hệ công tác) gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải, Email: sonnt@mt.gov.vn) trước ngày 05/02/2023; thông tin liên hệ chuyên viên chính Nguyễn Thái Sơn, số điện thoại 0975616892, Email:sonnt@mt.gov.vn.

Bộ GTVT trân trọng đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và phối hợp./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6951
Lượt truy cập: 157.674.500