Công điện về ứng phó gió đông bắc mạnh trên biển Đông (13/02/2017)

Ngày 10/02/2017, Bộ GTVT đã có Công điện số 03/CĐ-BGTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN; Các cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN, Y tế GTVT; Các Ban QLDA: 1, 2, 85, Hồ Chí Minh; Các Tổng công ty: Hàng hải, Đường sắt, Hàng không, Vận tải thủy, Xây dựng đường thủy; CTGT 1, 4, 5, 6, 8; Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN; Cục QLĐB I, II, III, IV và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN về ứng phó gió đông bắc mạnh trên biển Đông.

Giới thiệu Ban Phòng,chống lụt, bão Bộ Giao thông vận tải (12/08/2004)

Ban Chỉ huy phòng chống, chống lụt, bão của Bộ Giao thông vận tải, trực thuộc Bộ trưởng, trên cơ sở tách bộ phận phòng, chống lụt, bão trong phòng Giao thông vận tải địa phương thuộc Văn phòng Bộ...

Cơ cấu tổ chức Ban PCLB Bộ GTVT (12/08/2004)

Khách online:714
Lượt truy cập: 62095689