Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW 78/2010

Thứ năm, 16/05/2013 15:50 GMT+7
Ngày 13/5, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010".

Ngày 13/5, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010".

Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 mà Việt Nam là thành viên, duy trì việc Việt Nam có tên trong Danh sách trắng “White list” của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO; Xây dựng hệ thống đồng bộ các cơ sở đào tạo và huấn luyện thuyền viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Công ước STCW 78/2010, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng hải, phục vụ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến nãm 2020; Thực hiện các nội dung, định hướng phát triển nguồn nhân lực hàng hải đến năm 2020 theo Quy hoạch phát triển Vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong giao đoạn từ nay đến 2015 như rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên của Việt Nam trên cơ sở những quy định của Công ước STCW 78/2010, hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên chính phù hợp với tiêu chuẩn quy định, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo các quy định của Công ước.

Đồng thời, kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cơ quan, tổ chức như     Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch - đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Văn phòng thường trực Ban thư ký IMO Việt Nam, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên, các chủ tàu Việt Nam và thuyền viên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1693
Lượt truy cập: 108658639