Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020

Thứ tư, 06/01/2016 14:18 GMT+7
Quyết định số 4616QĐ-BGTVT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

___________

 

Số:           /QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP  ngày 21tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đinh La Thăng

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BGTVT ngày    tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp điển hiệu quả, chất lượng, bám sát với Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề theo Quyết định số 843/QĐ-TTg  ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ;

b) Phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến hành kịp thời với Lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Giao thông vận tải được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN

1. Nội dung

- Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành (trừ Hiến pháp) để xây dựng Bộ pháp điển chính thức của Nhà nước. Bộ pháp điển được sử dụng để tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật.

- Bộ pháp điển theo chủ đề Giao thông vận tải có 05 đề mục theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Trong đề mục, tùy theo nội dung có thể có phần, chương, mục, điều, khoản, điểm. Đề mục, phần, chương, mục, điều, khoản, điểm được đánh số thứ tự theo quy định tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

2. Nguyên tắc thực hiện

- Không làm thay đổi nội dung của quy phạm pháp luật được pháp điển.

- Cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển.

- Tuân thủ thứ bậc hiệu lực pháp lý của quy phạm pháp luật từ cao xuống thấp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện pháp điển.

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN

1. Các Cục, Tổng cục tập hợp, thống kê lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý dự kiến đưa vào pháp điển đề mục thuộc chủ đề Giao thông vận tải trình Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) để lập cấu trúc các đề mục theo quy định.

2. Trên cơ sở cấu trúc đề mục được lập, các Cục, Tổng cục thực hiện như sau:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật thuộc đề mục theo phạm vi quản lý của lĩnh vực đăng kiểm và gửi dự thảo pháp điển theo từng chuyên ngành về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Các Cục, Tổng cục chủ trì soạn thảo thực hiện pháp điển theo phạm vi quản lý và tổng hợp kết quả pháp điển của Cục Đăng kiểm Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế).

3. Lấy ý kiến góp ý và gửi thẩm định

- Vụ Pháp chế kiểm tra, rà soát kết quả pháp điển và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

4. Hoàn thiện, ký xác thực kết quả pháp điển

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận của Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế phối hợp với Tổng cục, Cục chỉnh lý, hoàn thiện kết quả pháp điển đề mục trình Lãnh đạo Bộ ký xác thực và gửi Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

- Cân đối khối lượng công việc pháp điển được giao có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp bảo đảm triển khai, thực hiện pháp điển hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục trong phạm vi quản lý trình Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế).

- Định kỳ 06 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế).

b) Vụ Pháp chế

- Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ pháp điển cho công chức làm công tác pháp điển của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổng hợp Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với từng đề mục thuộc chủ đề Giao thông vận tải trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016 -2020.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải định kỳ, hàng năm.

3. Vụ Tài chính

Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động pháp điển hóa quy phạm pháp luật gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động này.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016  2020 do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

 

STT

Tên chủ đề

Số thứ tự chủ đề

Tên đề mục

Số thứ tự

đề mục trong chủ đề

Cơ quan soạn thảo pháp điển

Cơ quan trình pháp điển

Thời gian

thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Giao thông vận tải

 

14

Đường sắt

1

Cục Đường sắt Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vụ Pháp chế

2018 - 2020

2

Giao thông đường bộ

2

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vụ Pháp chế

2018 - 2020

3

Giao thông đường thủy nội địa

3

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vụ Pháp chế

2016 - 2018

4

Hàng hải Việt Nam

4

Cục Hàng hải Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Vụ Pháp chế

2017 - 2019

5

Hàng không dân dụng Việt Nam

5

Cục Hàng không Việt Nam

 

Vụ Pháp chế

2016 -2018

 

 

 

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2742
Lượt truy cập: 115938401