Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 05/07/2016 16:35 GMT+7

Ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Kế hoạch số 7656/KH-BGTVT về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Chỉ thị 18-CT/TTg).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân người lao động trong phạm vi toàn ngành GTVT Việt Nam. Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thuộc Ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa  trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể  và cá nhân đã có thành tích trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN ngành GTVT (2011 - 2015)

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa  trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể 
và cá nhân đã có thành tích trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN ngành GTVT (2011 - 2015) tháng 6/2016

Kế hoạch tập trung vào 5 nội dung, giải pháp, đó là: (1) Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng phát động và tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; (2) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; (3) Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; (4) Có kế hoạch cụ thể kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá lại hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; (5) Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Về tổ chức thực hiện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm kiện toàn về cơ cấu, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp nhằm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện trong quý III năm 2016; tham mưu cho cấp ủy Đàng, chính quyền xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hoặc chương trình hành động để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chi thị 18-CT/TTg và Kế hoạch này. Thời gian thực hiện trong quý III năm 2016; khi tiến hành sơ kết, tổng kế công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, phải đưa nội dung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TTg.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GTVT tích cực tham gia kiểm tra, giám sát Kế hoạch này theo sự phân công của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GTVT. Công đoàn GTVT Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vu đưọc giao, tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GTVT có trách nhiệm tham mưu kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đụa - Khen thưởng Bộ GTVT; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trong tháng 7/2016; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành; đồng thời hướng dẫn sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng và tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GTVT.

Phong trào thi đua được triển khai và thực hiện từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/12/2020.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2679
Lượt truy cập: 115717418