Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Thứ sáu, 22/12/2017 10:32

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 3508/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018.

Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 nhằm thu thập thông tin, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ GTVT yêu cầu triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa công tác này vào nề nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nội dung Kế hoạch gồm tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, lập danh mục các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp Lệnh của Quốc hội, kế hoạch xây dựng văn bản của Chính phủ và của Bộ; Thống kê, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính là cơ sở để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các VBQPPL về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12841
Lượt truy cập: 127.079.022