Đảng bộ Bộ GTVT tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ tư, 16/05/2018 14:06 GMT+7

Sau 2 năm (2016 - 2018) cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ GTVT đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Bộ GTVT

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ GTVT đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện; xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát; định kỳ 6 tháng sơ kết, tổng kết năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW…

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ, 100% các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành xây dựng kế hoạch, phân công đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện ở đảng bộ, chi bộ mình. Trên tinh thần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xác định đây là giải pháp quan trọng trong lãnh đạo thực hiệc công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng trong toàn đngả bộ Bộ.

Chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch thực hiện việc làm theo hàng năm…Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ Bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ (Hàng tháng trong văn bản định hướng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Bộ đều yêu cầu có nội dung sinh hoạt, kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW;
đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 13 "đảng bộ cơ sở tiêu biểu,
điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018" của Đảng ủy Khối

Ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của CBCCVC được nâng cao

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần tác động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện đạo đức công vụ và xây dựng văn hóa, văn minh công sở, doanh nghiệp “4 xin” và “4 luôn” vào trong kế hoạch công tác hàng năm, đặc biệt chú trọng thực hiện những việc làm theo. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành GTVT thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về GTVT, với những kết quả nổi bật là:

Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, pháp luật về GTVT: Năm 2017, Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành 24 nghị quyết; Bộ đã ban hành 08 chỉ thị, 80 công điện, hơn 3.700 quyết định và 15.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc. Đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết gần 58.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành của trung ương và các địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Việc triển khai các dự án trọng điểm của ngành như dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất... được thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao; đã hoàn thiện các nội dung yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHKQT Long Thành.

Thực hiện nhiều giải pháp để lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động vận tải; tai nạn giao thông từ 2015 đến nay tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí, từ năm 2014 đã giảm số người chết vì tai nạn giao thông xuống dưới 9.000 người; quyết liệt trong cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp thu được kết quả tốt; bảo đảm đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động. Ngành GTVT đã được Đảng, Chính phủ đánh giá cao, nhân dân ghi nhận.

Chất lượng thực thi đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nâng cao, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống bằng những việc làm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Một số nơi có những quy định cụ thể trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác cán bộ, sinh hoạt Đảng; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành cần, kiệm, liêm, chính; yêu cầu gương mẫu của bản thân và gia đình; trách nhiệm nêu gương được thể hiện trong quy chế làm việc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nghĩa vụ của cán bộ, công chức… do cơ quan, đơn vị quy định.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng cơ quan, đơn vị; coi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cùng với việc giải quyết các vấn đề mà Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy Bộ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt như: Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL góp phần QLNN ngành GTVT hiệu lực, hiệu quả tốt hơn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung quản lý có hiệu quả vốn đầu tư: rà soát nhiều dự án quy mô đầu tư, tiêu chuẩn, phân kỳ các hạng mục công trình hợp lý, lựa chọn các giải pháp thiết kế phù hợp... đã tiết giảm được hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều công trình đưa vào sử dụng vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ những công trình dự án lớn làm thay đổi diện mạo khu vực, vùng; công tác đảm bảo trật tự ATGT liên tiếp giảm cả 3 tiêu chí; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được tăng cường mạnh mẽ, qua đó nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 được tập trung giải quyết có hiệu quả , tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với ngành GTVT.

Đảng bộ Bộ GTVT có 2 Đảng bộ cơ sở là Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN 
và Tổng công ty Quản lý Bay VN được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối "đảng bộ cơ sở tiêu biểu, 
điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018"

Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo sát sao và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận”, lấy chi bộ làm nền tảng để triển khai thực hiện, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở nên sinh động, thiết thực, hiệu quả hơn.

Vai trò của bí thư chi bộ được đề cao với tư cách là người trực tiếp tổ chức nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở chi bộ, ở cơ quan, đơn vị. Nhiều bí thư chi bộ đã đổi mới cách sinh hoạt chuyên đề với hình thức như: Tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng các hoạt động về nguồn như: Sinh hoạt chuyên đề, tổ chức kết nạp đảng viên mới tại các khu di tích lịch sử cách mạng, duy trì thường xuyên nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca và Quốc tế ca vào sáng Thứ hai (trước khi họp giao ban); mời cán bộ lão thành từng phục vụ Bác, GS Hoàng Chí Bảo kể những câu chuyện thiết thực về Bác để cán bộ, đảng viên noi theo hoặc tổ chức giao lưu sinh hoạt với các chi bộ ở công trường v.v...), đã tạo hiệu quả tốt, có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa, văn minh công sở, doanh nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực. Đảng ủy Bộ GTVT chú trọng, rà soát, xây dựng, bổ sung các quy chế, như: Quy chế quản lý tài chính; quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý sử dụng xe ôtô; quy định tác phong, lề lối làm việc; quy định chế độ hội họp, tiếp khách, hội nghị; thực hiện khoán điện thoại, xây dựng định mức xăng xe; treo bảng niêm yết nội quy, quy chế của cơ quan, những điều cấm đối với cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, quy định về những điều các Ban Quản lý dự án và công chức, viên chức trực thuộc không được làm; mở hộp thư điện tử, đường dây nóng để nhận các góp ý, phản ánh những vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp...; tiết kiệm chi phí hành chính, vật tư, nguyên liệu trong thi công công trình; tiết kiệm trong lễ khởi công, lễ khánh thành; tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...; tổ chức phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, công trình, tổ chức gắn biển công trình, góp phần quyết định vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Kết quả trong năm 2016, toàn ngành GTVT đã đăng ký thực hành tiết kiệm là 601 tỷ đồng và ước giá trị thực hiện được là 499 tỷ đồng; năm 2016, các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập hoàn thành chỉ tiêu tiết giảm chi NSNN đạt 21.890 tỷ đồng; các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí như điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm và chi  phí đi công tác, quảng cáo và các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo mục tiêu tiết giảm 5%-10% chi phí .

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy đảng tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Thông qua các cuộc kiểm tra đã kịp thời phát hiện, biểu dương cách làm hay của một số cơ quan, đơn vị, đồng thời cũng chấn chỉnh, phê bình, đôn đốc những cơ quan, đơn vị còn triển khai chậm, chưa đúng kế hoạch và hướng dẫn. Nhờ việc tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở các đơn vị trong toàn ngành, đã góp phần khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đồng thời tạo ra sự chuyển động đồng đều hơn ở các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, cho thế hệ trẻ.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy đảng thuộc, trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục  tập trung triển khai việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp tục thực hiện 4 nội dung đột phá trong chương trình hành dộng của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy định sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Cấp ủy các cấp căn cứ Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ GTVT; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Bộ và toàn xã hội. Gắn tuyên truyền gương người tốt, việc tốt với nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948 - 07/11/2018). 

 Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ GTVT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Chú trọng kiểm tra đảng viên, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung khắc phục triệt để và ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh tư tưởng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, các tổ chức đảng tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, kết hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1374
Lượt truy cập: 82404640