VATM: Ban hành chương trình kế hoạch thi đua năm 2019

Thứ năm, 10/01/2019 08:37 GMT+7

Chương trình, kế hoạch thi đua năm 2019 được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) ban hành theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty trên cơ sở các nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty đã được đề ra trong năm 2019.

Mục tiêu thi đua chung của toàn Tổng công ty năm 2019 là “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lao động,đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả”.

Để đạt được mục tiêu chung này, kế hoạch cũng đưa các mục tiêu cụ thể. Tổ chức các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy năng lực và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty.

Kế hoạch thi đua cụ thể tập trung vào ba nội dung chính. Về tăng cường năng lực quản lý: các cơ quan, đơn vị phải tổ chức xây dựng các văn bản quản lý theo thẩm quyền; thông qua hội nghị người lao động tiến  hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế đó. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Nâng cao nhận thức về văn hóa hàng không, tăng cường kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực công tác. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, buông lỏng quản lý gây lãng phí, thất thoát trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT và các quy chế, quy định của Tổng công ty.

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, công tác: các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên và chương trình hành động của Tổng công ty, trọng tâm là đảm bảo điều hành bay an toàn và hoàn thành xuất các chỉ tiêu được Nhà nước giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các giải pháp, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng công tác. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty. Kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong việc triển khai nhiệm vụ và triển khai các phong trào thi đua.

Về phong trào xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa: tiếp tục vận động cán bộ, công nhân viên tích cực đóng góp xây dựng các quỹ xã hội từ thiện và tham gia các hoạt động tri ân, đền ơn  đáp nghĩa, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trên cơ sở mục tiêu và nội dung thi đua, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty yêu cầu Lãnh đạo các cấp phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng mục tiêu và nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để phát động các đợt thi đua. Sau mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc. Việc xét khen thưởng phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai đặc biệt chú trọng đến tính thiết thực, hiệu quả, kiên quyết xóa bỏ tính phô trương hình thức, kém hiệu quả, lãng phí, bệnh thành tích trong thi đua và khen thưởng.

Kết quả các phong trào thi đua phải thể hiện trên cơ sở đánh giá: Công tác sản xuất xuất kinh doanh, dịch vụ ổn đinh, phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế cao; Môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn lao động, an toàn giao thông;  Quan hệ lao động ổn định, hài hòa, người lao động đủ việc làm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện, nội bộ đoàn kết, không có khiếu kiện vượt cấp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

                                  
 

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1461
Lượt truy cập: 90247312