Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT

Thứ tư, 13/03/2019 10:41 GMT+7

Vụ Đối tác công tư vừa có Văn bản số 160/ĐTCT ngày 13/3/2019 "tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung BCNCKT dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực GTVT".

Văn bản cho biết, triển khai Quyết định số 1326/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ GTVT để triển khai các Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng trong các lĩnh vực GTVT, Vụ Đối tác công - tư (Vụ ĐTCT) đã Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 86/2015/TT- BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực GTVT.

Trong quá trình triển khai, Vụ ĐTCT đã tiến hành lấy ý kiến các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và các cơ quan, đơn vị tham mưu của Bộ (các Vụ: KHĐT, Tài chính, Pháp chế, Môi trường; Tổng cục ĐBVN, các Cục: QLXD, Hàng hải, Đăng kiểm, Hàng không, Đường sắt; Ban QLDA Hồ Chí Minh; Tổng công ty Cửu Long). Trên cơ sở ý kiến góp ý, Vụ ĐTCT đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến để chỉnh lý hoàn thiện trước khi triển khai trình tự theo quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 26 Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT), Vụ ĐTCT  gửi bảng tổng hợp, giải trình các ý kiến cho các cơ quan, tổ chức có ý kiến góp ý qua thư điện tử, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

ĐTCT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2223
Lượt truy cập: 88828060