Bộ GTVT hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

Thứ năm, 19/09/2019 10:04 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8727/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Theo công văn, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau gần 07 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được cán bộ, công chức, người lao động và học viên, sinh viên ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Để Ngày Pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất và hiệu quả, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, đặc biệt nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội....

Đồng thời, thông tin, phổ biến, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải trong chủ động tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động ngành Giao thông vận tải; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Về hình thức tổ chức thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện.

Một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.... Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật khuyến khích tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp...; Thực hiện tổ chức tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị....

Về khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị; các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật cho phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị mình để bám sát nội dung Ngày Pháp luật năm 2019. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức đảm bảo thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019. 

Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục; các viện, trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ tổ chức triển khai các nội dung đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các tổ chức, bộ phận pháp chế thuộc các cơ quan, đơn vị là đầu mối triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ treo băng rôn, áp phích tại cơ quan Bộ để tuyên truyền cho cán bộ, công chức về ý nghĩa của Ngày Pháp luật; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin, các Cục, Tổng cục, Báo Giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật trên Cống/Trang Thông tin điện tử của Bộ, Cục, Tổng cục và các số báo, tạp chí.

Kết quả triển khai Ngày Pháp luật đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế và địa chỉ mail: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 20/11/2019 để tống hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1394
Lượt truy cập: 113941251