Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Thứ ba, 15/10/2019 09:09

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1882/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Bộ GTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông  giai đoạn 2017 - 2020. Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án: Theo Quyết định số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

- Hồ sơ mời sơ tuyển các phần chính: Phần 1. Thủ tục sơ tuyển gồm Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư; Chương II. Bảng dữ liệu; Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển. Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án gồm Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 608/ĐTCT ngày 07/10/2019 của Vụ đối tác công - tư và hoàn chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển trước khi đăng tải thông báo mời sơ tuyển.

Bộ giao Ban Quản lý dự án 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; thực hiện việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Quyết định này thay thế Quyết định số 710/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1882/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn xem tại đây.

X.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4022
Lượt truy cập: 123.877.411