Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải

Thứ năm, 31/10/2019 15:17

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã có những chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đến nay công tác CCHC nói chung đã đạt được một số kết quả quan trọng, hệ thống thế chế và thủ tục hành chính (TTHC) được cải thiện; bộ máy hành chính tinh gọn hơn; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngày càng chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của hệ thống hành chính được nâng cao... đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực GTVT.

Tuy nhiên, công tác CCHC chưa đạt kết quả cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm tới công tác CCHC, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng, hiệu quả...

Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ GTVT góp phần giải quyết
các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai minh bạch

Để đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Bộ giai đoạn 2011-2020 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ thị người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc Bộ thực hiện ngay những nội dung sau:

Các cơ quan, đơn vị hành chính tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Rà soát từng nội dung, tiến độ trong các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ CCHC của đơn vị mình để xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, mỗi nhiệm vụ phải được phân công rõ ràng, gắn với trách nhiệm từng cá nhân; bố trí đủ nguồn lực (cả về số lượng và trình độ, năng lực, trách nhiệm của công chức) bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả CCHC của từng đơn vị, cá nhân trực thuộc.

Đồng thời, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC; tập trung khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót khi được phát hiện; Kiểm soát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết các văn bản đến cơ quan, đơn vị, nhất là những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời hạn xử lý, giải quyết theo quy định.

Đối với nhiệm vụ chấm điểm, xác định chỉ số CCHC hàng năm của Bộ: Cử công chức có năng lực và trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ TCCB và các đơn vị, cá nhân có liên quan để cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu kiểm chứng. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ hằng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC của cơ quan mình, trong đó, phải xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ phải thực hiện; phân công đơn vị, cá nhân chủ trì và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc, cản trở công tác CCHC; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tăng cường tuyên truyền về CCHC bằng các hình thức mới, sáng tạo nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tham gia nghiên cứu và đề xuất sáng kiến CCHC.

Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu việc tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác CCHC chung của Bộ. Chủ trì tham mưu thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ trì tổ chức thực hiện việc chấm điểm, xác định chỉ số CCHC hàng năm của Bộ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; Nghiên cứu tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC.

Vụ Pháp chế chủ trì, tham mưu thực hiện công tác cải cách thể chế; theo dõi, tổng hợp các chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, thi hành pháp luật; cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Văn phòng Bộ chủ trì, tham mưu thực hiện công tác cải cách TTHC và chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm soát chặt chẽ các TTHC trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL; công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết một số TTHC; công tác niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở của cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; công tác rà soát, đánh giá, công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Vụ Tài chính triển khai thực hiện sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị; tham mưu xây dựng các quy định về quản lý tài chính thuộc thấm quyền của Bộ; cân đối ngân sách tham mưu Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí để triển khai công tác CCHC hàng năm của Bộ. 

Vụ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện và duy trì việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện có; tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng thống quản lý chất lượng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch từng bước chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù họp theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của Bộ về ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

Vụ Vận tải chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các quy định liên quan.

Vụ Quản lý doanh nghiệp triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các quy định có liên quan.

Kết quả CCHC hằng năm của đơn vị là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cá nhân, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và hàng năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Chỉ thị này.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:27
Lượt truy cập: 131.013.010